ARCHIMEDES SCHOOL | Hệ thống trường Phổ thông Việt Nam mang tinh thần quốc tế

Archimedes School hoạt động theo mô hình chất lượng cao, tạo cho học sinh môi trường văn hóa toàn cầu, cập nhật sự thay đổi trong học thuật và nghiên cứu, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng các học sinh năng khiếu.

TẦM NHÌN

 • Nuôi dưỡng các giá trị và bản sắc dân tộc trong thời đại mới;
 • Lấy tinh thần tự chủ, sức mạnh tập thể và tâm huyết giáo dục làm định hướng;
 • Luôn cập nhật, sáng tạo; liên kết quốc tế để nâng tầm.

SỨ MỆNH

 • Xây dựng môi trường học tập chất lượng
 • Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp
 • Mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

Nhiệm vụ của Archimedes School là đóng góp cho xã hội một môi trường giáo dục phổ thông tiên tiến và khoa học. Chúng tôi coi trọng làm việc để tăng cường hợp tác; chia sẻ và liên tục học hỏi để củng cố và hoàn thiện sức mạnh hiện có. Bằng những nỗ lực này, Archimedes School phấn đấu trở thành một trong những trường phổ thông có uy tín trong nước và quốc tế.

HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Archimedes School hướng tới xây dựng những giá trị văn hóa cốt lõi cho học sinh:

 • Adaptation – Biết Thích nghi
 • Respect – Biết Tôn trọng
 • Curiosity – Biết Học hỏi
 • Excellence – Biết Phấn đấu
 • Responsibility – Biết Đương đầu