ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

  • Đổi mới giáo dục, tôn trọng giá trị truyền thống, hướng tới hiện đại;
  • Xây dựng nền tảng kiến thức cân bằng với kỹ năng thành thạo;
  • Đáp ứng được cả nhu cầu về thi cử lẫn ứng dụng thực tế.

Để thực hiện điều đó, nhà trường chú trọng:

  • Tuyển chọn và đào tạo học sinh phát triển toàn diện;
  • Dạy chuyên sâu cho học sinh năng khiếu, bồi dưỡng học sinh giỏi;
  • Lấy nhân cách toàn diện của học sinh làm mục tiêu xây dựng và phấn đấu;
  • Tin tưởng vào sự tiến bộ của từng học sinh. Khuyến khích học sinh tự tin thể hiện;
  • Không áp đặt. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh...;
  • Bồi dưỡng tâm hồn phong phú, phong cách hiện đại của công dân toàn cầu thế kỉ XXI.

- - - - - - - - - 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2022

MỤC TIÊU ARCERS

1. Đảm bảo kiến thức văn hóa chuẩn – Bộ GD&ĐT;

2. Nỗ lực học nâng cao theo khả năng;

3. Trang bị tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai;

4. Tiếp cận Khoa học như môn học chính thống;

5. Hội nhập văn hóa.

HÀNH TRANG ARCERS

1. Thông thạo 2 ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh);

2. Vận động thể chất 1 giờ/ngày;

3. Học kĩ năng sinh tồn và kĩ năng chung sống;

4. Tham gia ít nhất một dự án về xã hội/cộng đồng;

5. Giao lưu quốc tế (học thuật & văn hoá).